Dowiedz się, w jakich okolicznościach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Bardzo często słyszymy o tym, że sędzia decyduje się na nadzwyczajne zredukowanie orzekanego wobec sprawcy wymiaru kary. Mowa o takich okolicznościach, gdy orzekana kara jest łagodniejsza niż kara przewidziana w ustawodawstwie za dane przestępstwo. Bywa, że to kara innego rodzaju. Sprawcy może grozić przykładowo grzywna zamiast kary pozbawienia wolności. Czy zawsze sędzia ma prawo orzec o nadzwyczajnym złagodzeniu kary?

Współpraca sprawcy z sądem i organami ścigania

Sędzia niekiedy decyduje się na zawieszenie kary lub łagodniejszy wyrok w przypadku, gdy delikwent w sposób wyczerpujący ujawni znamienne w optyce składu orzekającego detale dotyczące przestępstwa jak również nazwiska jak również motywy osób, które razem z nim brały udział w tym zdarzeniu. Bezsprzecznie mamy z tym do czynienia wyłącznie wtedy, gdy sędzia i upoważnione organy są pozbawieni możliwości pozyskania nieodzownych cennych informacji umożliwiających postępy w śledztwie w inny sposób. Podstawową grupą, która korzysta z tego kruczka prawnego są sprawcy okazujący skruchę, którzy chcą, by ich kara była mniejsza niż przewiduje Kodeks Karny. Z takimi działaniami wiąże się koncepcja podejrzanego, który zgadza się zeznawać jako świadek w zamian za łagodniejszy wyrok bądź zwolnienie z kary, czyli świadka koronnego. Może być ona zastosowana w sprawach dotyczących niezwykle ciężkich przestępstw popełnionych przez mafię lub inną zorganizowaną grupę przestępczą.

W jakich przypadkach adwokat łódź sprawy karne faktycznie doprowadzi do orzeczenia nadzwyczajnego złagodzenia kary?

Wyszczególniamy przynajmniej kilka sytuacji, gdy sędzia zazwyczaj orzeka o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Rzecz jasna mamy na myśli sytuacja, gdy zdaniem sędziego grożąca sprawcy sankcja karna jest dysproporcjonalnie wysoka biorąc pod uwagę wagę danego czynu. Sędzia będzie skłonny zastosować złagodzenie kary, gdy:

Przestępca osiągnął kompromis z powodem a ponadto skutki szkody zostały zredukowane dzięki zadośćuczynieniu.

Gdy zachowanie sprawcy przekonuje o tym, że starał się zapobiec szkodzie a po tym, jak do niej doszło, to nosił się z zamiarem rychłego jej naprawienia.

Jeżeli sprawca lub jego bliski, na skutek postępku ponieśli poważne szkody zdrowotne.

Szczególna sytuacja nieletnich sprawców

Skład orzekający ma prawo zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie dotyczącej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Jednak aby do tego doszło, muszą zostać urzeczywistnione ściśle określone warunki. W pozyskaniu szczegółowych informacji na ich temat pomoże adwokat łódź sprawy karne. Można tu wymienić takie kwestie, jak brak karalności uprzedniej, okazanie skruchy albo udzielanie informacji organom ścigania. W takiej sytuacji najistotniejsze jest, aby została przejawiona gotowość udziału w programie resocjalizacyjnym i kierownictwu odpowiednich do tego instytucji odpowiedzialnych za resocjalizację.